خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است...

سلام

آری آگاه است.

به من

به تو

به کارهای من وتو

به افکار وظن وسوء ظن های من وتو

به تصمیم های گرفته شده ونگرفته شده مان

به افکاری که چه جامه عمل پوشاندیمشان چه نپوشاندیمشان.

ومن تو

حواسمان نیست .هیچوقت نیست.

خدایا!

حواسمان نیست به این که همش حواست متوجه ماست.

حواسمان نیست به افکارمان

 به اعمالمان

و به بندگی مان ...

اینقدر با دنیا معامله کردیم که حتی دیگر حواسمان به حساب دفتریی که نزدت داریم نیست.

اینقدر بی هوا خرج کردیم از سپرده هایی که دادی ،که نزدیک است چک هایمان برگشت بخوردنزدت.

ومن درفکرم

درفکر آخرش

آخروپایان این عمری که درنزدم امانت است

کی قرار است تمام شود؟

چگونه قرار است تمام شود؟

درچه حالی ،درچه وضعیتی ،کجا؟

آیا لحظه مرگم خنده برلبانم جاریست یا ترس از سوختن، قبل از اینکه حضرت عزراییل جانم را بستاند کارم را تمام خواهد کرد؟

اگر لحظه آخر رابازنده باشم چه؟

وای برمن ...

کمک کن حواسم بیشتر جمع تو باشد.

جمع نگاهت

جمع حواست....

ومن میترسم

از عاقبت

ازعاقبتی که نکند خیر نباشد

وخوب میدانم

تو کفایت میکنی وشاهدی

شاهدی بردانستن ما

براین که مامیدانیم تو کافی هستی وباز چشممان را میبندیم.

آری تو شاهدی

ومن...................

=====================================================

ساسان نوشت:پست اول.حرف دلم.برای دلم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید