عیدفطرت وبندگی مبارک

رفتی ماه سوزش گناهان خدا به همرات

رفتی ماه بیداری سحر ها خدا به همراهت

رفتی ماه دربند کننده شیطان خدا به همرات

رفتی ای آسمان به قربانت خدا به همراهت

رفتی ای بلوغ بندگی خدا به همراهت

رفتی ومن ماندم باز نفسم

رفتی ومن ماندمو باز شیطان

رفتی ومن ماندمو باز این دنیا

رفتی ومن ماندمو "من"ماندمو"من""من.....

/ 0 نظر / 11 بازدید