عزیز مادر

 

عزیز مادر شاید تو باشی همان گمشده من ..
شاید تو باشی همان عزیزی که چشمم به راهش مانده ..
یادم هست,... عزیز مادر وقتی رفتی و آرام برگشتی و نگاهم کردی,
به تو نگفتم دلم به همراه آب درون کاسه به روی زمین ریخت ..
دلم ریخت ......دلم از وقتی رفتی نازک شده ..
صدای در میشنود میریزد ..
صدای پا میشنود میریزد
و اینک ...
دوباره دلم ریخت .
بوی عطرت بی قرارم کرده ...
کدام یک هستی کدام هدیه را به نیت تو باز کنم ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید